algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Greenqueens 2018-2019
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Greenqueens bvba, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk wordt van afgeweken.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de contractant, ook al heeft Greenqueens bvba deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd. Alle andere voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan Greenqueens bvba na uitdrukkelijke aanvaarding.
2. Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is juridisch bindend. Alle andere versies worden slechts ter informatie verstrekt.
3. De verkoop van goederen door Greenqueens bvba heeft geen gevolgen wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Greenqueens bvba. Deze rechten kunnen door Greenqueens bvba slechts uitdrukkelijk worden overgedragen.
4. De bestelde goederen worden geleverd op het adres dat de klant bij bestelling heeft opgegeven.
5. Tenzij Greenqueens bvba het uitdrukkelijk zou toestaan, mogen door haar geleverde goederen door de koper slechts te koop worden aangeboden op de door hem opgegeven adressen.
6. De eigendomsrechten op de verkochte goederen worden door Greenqueens bvba slechts aan de klant overgedragen na betaling van de volledige koopprijs.
7. Offertes van Greenqueens bvba zijn slechts informatief en verbinden haar niet.
8. Alle facturen zijn pro forma te betalen binnen 1 maand. Er geldt een korting contant van 2 % voor betalingen hiervan binnen de 8 dagen.
9. Elke onbetaalde factuur op de vervaldag geeft, van rechtswege en zonder aanmaning, cumulatief recht op:
o verwijlinteresten aan de interestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10% per jaar;
o een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00.
10. Elke annulatie of opzegging van een bestelling geeft Greenqueens bvba recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag voor stoffen, kleding & babycaring, 20 % voor bags met een minimum van 50,00 en 10 % voor ‘happy things’.
11. In geval van wanbetaling heeft Greenqueens bvba het recht om bij volgende overeenkomsten of bestellingen de levering uit te stellen tot na ontvangst van de volledige koopprijs.
12. Bezwaar over de facturatie wordt slechts aanvaard voor zover het zowel schriftelijk als uiterlijk acht dagen na factuurdatum wordt gemaakt. Bij gebrek hieraan wordt de factuur beschouwd te zijn aanvaard.
13. Klachten, foutieve leveringen, schadegevallen of andere redenen voor retour van de levering moeten uiterlijk acht dagen na levering gemeld worden aan uw commercieel agent of indien geen aan u toegewezen, rechtstreeks aan Greenqueens via mail (welcome@froydind.be), met ingevuld retourformulier (te downloaden via link:
https://www.dropbox.com/sh/lcyf5xrmncxcmaf/AACOklCdxturCojjH2U4lmbPa?dl=0
14. Alle betalingskosten en kosten van financiële transactie zijn ten lasten van de klant. De klant draagt het risico van muntschommelingen.
15. Indien Greenqueens bvba zich niet beroept op de sancties, beperkingen en vergoedingen waarop zij krachtens deze algemene voorwaarden recht heeft, houdt dit niet in dat zij er naar de toekomst toe aan zou verzaken.
16. Op alle overeenkomsten gesloten door Greenqueens bvba zijn het Belgische recht van toepassing.
17. Voor elk geschil waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Greenqueens bvba heeft daarbij de keuze om een geschil aanhangig te maken voor elke vrederechter met zetel te Antwerpen. Greenqueens bvba heeft, in afwijking hiervan, ook de keuze om een geschil aanhangig te maken voor elke rechtbank die, zonder deze forumkeuze, krachtens artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd zou zijn geweest.

GENERAL SALESCONDITIONS
Greenqueens 2018-2019
1. These general conditions apply to all agreements concluded by Greenqueens bvba. These general conditions take precedence over the general terms and conditions of the contractor, even though not expressly protested by Greenqueens bvba. All other conditions are only opposable after explicit acceptance by Greenqueens bvba.
2. Only the Dutch version of these general conditions is legally valid. All other versions are only informative.
3. The sale of goods by Greenqueens bvba has no consequences regarding to intellectual and industrial property rights of Greenqueens bvba. These rights can only be specifically transferred by Greenqueens bvba.
4. The ordered goods are delivered to the address that the customer has specified.
5. Unless Greenqueens bvba would expressly allow, her delivered goods may only be offered for sale, by the buyer, on the addresses specified by client.
6. The property rights of the goods sold by Greenqueens bvba will be transferred to the customer only after finalizing the total amount of payment.
7. Offers of Greenqueens bvba are only informative and are not binding.
8. All invoices are proforma to be paid within 1 month. Discount of 2% is permitted within 8 days of payment.
9. Each unpaid invoice on due date, gives by right and without reminder, the cumulative right on :
− Interest rate provided for in article 5 of the law of 2 August 2002 on the combating of the late-payment in commercial transactions, with a minimum of 10% per year;
− Liquidated damages of 10% of the invoice amount, with a minimum of 50.
10. Each annulation of an order gives the right to Greenqueens bvba liquidated damages of 30% of the invoice amount for familywear/clothing/babycaring/fabrics, bags with 20% with a minimum of 50 and 10 % for happy things.
11. In case of nonpayment, Greenqueens bvba preserves the right, with the next sale agreement or order, to delay deliveries until full payment is received.
12. Objection about the invoicing shall only be accepted if written and within eight days after invoice date is created. Failing this, the invoice is considered to have been accepted.
13. All complaints, wrong deliveries, damages or other reasons for retour of the delivery, must be reported no later than eight days after delivery to your commercial agent or if none is appointed to you, to Greenqueens per e-mail (welcome@froydind.be), with filled in retour form (to be downloaded with link:
https://www.dropbox.com/sh/lcyf5xrmncxcmaf/AACOklCdxturCojjH2U4lmbPa?dl=0
14. All payment costs and costs of financial transaction are at the expense of the customer. The customer shall bear the risk of currency fluctuations.
15. If Greenqueens bvba avails the sanctions, restrictions and allowances to which they are entitled to under these terms and conditions, does not imply that they would forsake these for the future.
16. To all agreements concluded by Greenqueens bvba the Belgian law applies.
17. For any dispute involving these terms and conditions, the courts of the District of Antwerp are appointed. Greenqueens bvba has the choice to bring a dispute before every Magistrate with office in Antwerp. Greenqueens bvba has, in deviation of, the option to bring each dispute before any court which, without this choice of forum, under article 624 of the judicial code, would be competent.

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Product is aan mijn verlanglijst toegevoegd

De wijziging is bewaard

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]