algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Greenqueens bvba

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Greenqueens bvba, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk wordt van afgeweken. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de contractant, ook al heeft Greenqueens bvba niet uitdrukkelijke geprotesteerd. Alle andere voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan Greenqueens bvba na uitdrukkelijke aanvaarding.

Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is juridisch bindend. Alle andere versies worden slechts ter informatie verstrekt.

De verkoop van goederen door Greenqueens bvba heeft geen gevolgen wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Greenqueens bvba. Deze rechten kunnen door Greenqueens bvba slechts uitdrukkelijk worden overgedragen.

De bestelde goederen worden geleverd op het adres dat de klant bij bestelling heeft opgegeven.

Tenzij Greenqueens bvba het uitdrukkelijk zou toestaan, mogen door haar geleverde goederen door de koper slechts te koop worden aangeboden op de door hem opgegeven adressen.

De eigendomsrechten op de verkochte goederen worden door Greenqueens bvba slechts aan de klant overgedragen na betaling van de volledige koopprijs.

Offertes van Greenqueens bvba zijn slechts informatief en verbinden haar niet.

Alle facturen zijn pro forma te betalen binnen 1 maand.

Elke onbetaalde factuur op de vervaldag geeft, van rechtswege en zonder aanmaning, cumulatief recht op:
- verwijlinteresten aan de interestvoet bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de      bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met een minimum van 10% per jaar.
- een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

Elke annulatie of opzegging van een bestelling geeft Greenqueens het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het factuurbedrag.

In geval van wanbetaling geeft Greenqueens bvba het recht op om bij volgende overeenkomsten of bestellingen de levering uit te stelen tot na ontvangst van de volledige koopprijs.

Bezwaar over de facturatie wordt slechts aanvaard voor zover het zowel schriftelijk als uiterlijk 8 dagen na factuurdatum wordt gemaakt. Bij gebrek hieraan wordt de factuur beschouwd te zijn aanvaard.

Alle retours als gevolg van een verkeerde levering, schade, niet tevredenheid of een andere reden dienen gecommuniceerd te worden met de agent of via mail aan welcome@greenqueens.be binnen de 8 werkdagen na de ontvangst van de goederen. Om de retourprocedure zonder problemen te laten verlopen, verzoeken wij aan onze klanten om het retourdocument, te vinden op de dropbox (https://www.dropbox.com/sh/lcyf5xrmncxcmaf/AACOklCdxturCojjH2U4lmbPa?dl=0).

Alle betalingskosten en kosten van financiële transactie zijn ten lasten van de klant. De klant draagt het risico van muntschommelingen.

Indien Greenqueens bvba zich niet beroept op de sancties, beperkingen en vergoedingen waarop zij krachtens deze algemene voorwaarden recht heeft, houdt dit niet in dat zij er naar de toekomst toe aan zou verzaken.

Op alle overeenkomsten gesloten door Greenqueens bvba zijn het Belgische recht van toepassing.

Voor elk geschil waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Greenqueens bvba heeft daarbij de keuze om een geschil aanhangig te maken voor elke vrederechter met zetel te Antwerpen. Greenqueens bvba heeft, in afwijking hiervan, ook de keuze om een geschil aanhangig te maken voor elke rechtbank die , zonder deze forumkeuze, krachtens artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd zou zijn geweest.

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Product is aan mijn verlanglijst toegevoegd

De wijziging is bewaard

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]